2015-11-02 00:04 #0 av: JohannaN

Här kommer en helt underbar artikel från en väldigt duktig skribent vid namn Veronica Halléus angående fransk fjäderfällning eller som många också känner under namnet polyomavirus men det är mer än vad som möter ögat när det gäller denna sjukdom på våra älskade undulater, har fått lov att låna texten av henne för att få ut hennes fina text och arbetet hon lagt ner på det hela och själv fått uppleva som är värd att läsa. Här kan ni läsa mer om det hela..........

Veronica Halléus är en kvinna som fått vara med och uppleva denna otroligt tråkiga sjukdomen på sina fåglar under en häckning och bestämde sig då för att skriva en artikel om det hela, hon har bland annat haft kontakt med fågelveterinär Cecilia Trädgård, en oerhört duktig fågelveterinär som var den som hjälpte hennes fåglar igenom det hela.
Då det finns så dåligt med fakta om det hela så kommer här då artikeln skriven av henne och hoppas ni får en trevlig läsning om det hela och också får hjälp av texten om ni har någon fågel/fåglar som drabbats. Misstänker ni fransk fjäderfällning ta alltid kontakt med fågelkunnig veterinär. Jag tackar Veronica innerligt för att ja fått lov att låta er ta del av artikeln och för att hon gjorde detta enorma arbete med artikeln.


Fransk fjäderfällning

En sammanställning av information kring sjukdomen funnen ilitteratur samt på internet. Av Veronica Halléus 2014.Bakgrund

Fransk fällning är en märklig virussjukdom som smittar undulater vid tre veckors ålder.Det tycks som om viruset i sig, det sk. polyomaviruset, i sig är relativt ofarligt. Ettslumpmässigt utbrott hos ett häckande par förklaras sannolikt mer av immunförsvarethos de individuella fåglar gentemot viruset, snarare än av att viruset skulle vara extremtaggressivt. 


Sjukdomen har funnits länge, den uppkom redan under sent 1850-tal och diskuterades dåav uppfödare i USA men namnet myntades under 1870-talet då problemet blev stort i defranska undulatfarmarna. Sjukdomsförloppet förbryllade många och man uppkom medmånga olika teorier om vad som kunde orsaka den. Bl.a. kvalster, stress, inavel, dåligtfoder eller för unga föräldrar. 

I Europa en mer kronisk form av sjukdomen är vanlig , medan i USA och Kanada en akutform av sjukdom med hög dödlighet är typiskt . 


Under 1980 talet kom dock genombrottet, man hade hittat viruset BFDV (BudgerigarFledgling Disease Virus) så fransk fjäderfällning är alltså en virussjukdom. Namnet tilltrots är det inte bara undulater som insjuknar, man har sett många fågelarter drabbasbland annat viltlevande parakiter. 


Många fåglar bär på viruset latent utan att det blossar upp, det verkar som att det behövsen utlösande faktor för att det ska visa sig. T.ex. stress, miljöombyte eller dyl. Kanske vardet därför man i början trodde att det kunde vara anledningen till att fåglarna insjuknade. 


Polyomavirus är ett relativt vanligt förekommande virus, även här i Sverige. Det ansesbland annat orsaka så kallad fransk fällning hos undulater. Viruset tillhör familjenpapovavirus dit också papillomvirus räknas. Papillomvirus orsakar bland annatgodartade hudtumörer som ofta är vårtliknande i utseendet. Polyomavirus är ett relativtvanligt förekommande virus som tillhör familjen papovavirus. Infektioner orsakade avpolyomavirus leder ofta till en akut allmän sjukdom hos unga fåglar. 


Infektioner orsakade av polyomavirus anses generellt orsaka subkliniska infektioner (detvill säga de resulterar inte i synlig sjukdom) hos de flesta djur. Dock inte så hos fåglar därde ofta leder till en akut allmän sjukdom hos unga individer. 


Hos undulater yttrar sig sjukdomen på flera sätt. I utländsk litteratur delar man upppolyomavirus i två varianter: Budgerigar Fledgling Disease (BFD) och French Moult(Fransk fällning). BFD är en mer akut sjukdom med högre dödlighet och fransk fällninghar ett mer smygande förlopp med framförallt störd fjädertillväxt.


BFD är ofta dödlig för de drabbade unga fåglarna medan FM (franska fällningen) "bara"orsakar funktionshinder på grund av fjäderdräkt defekter. Det är dock de permanentaskadorna som den ”franska fällningen” orsakar i immunförsvaret hos den drabbadeungen som gör sjukdomen till en så pass allvarlig sjukdom. Infekterade ungar är känsligaför många andra allvarliga sjukdomar, särskilt klamydia och megabacteria, och dessasjukdom kan om de sprids i en voljär få konsekvenser för hela fågelbesättningen. 


Hos undulater kallas sjukdomen ”Fransk fjäderfällning”. Den vara mycket lik PBFD medfjädermissbildningar som följd men i en del fall ger den plötsliga dödsfall bland ungarna iboet. De kan hittas döda med svullen buk eller visa neurologiska symptom innan deavlider. Alla individer brukar dock inte avlida utan en del ungar överlever men fårbestående fjädermissbildningar. Det finns även de som tillfrisknar helt och hållet. 


Man talar nu för tiden om två varianter av sjukdomen. Dels Fransk fällnig (BFDV) menockså Avian Polyoma Virus (APV). APV har hög dödlighet och de flesta drabbade dörinnan de blir 5 månader gamla. Fågelungar drabbade av APV utvecklas långsammare änfriska ungar, deras inre organ drabbas och det är till följd av det som de avlider. Det ärsvårt att avgöra vilket en viss fågel lider av utan att de DNA-testas, symptomen liknarvarandra mycket och kommer av samma virusfamilj (polyomavirus). Båda virusformernakan bäras dolt av en tillsynes frisk fågel. 


Alla individer brukar dock inte avlida utan en del ungar överlever men får beståendefjädermissbildningar. Det finns även de som tillfrisknar helt och hållet. 


Om ungarna insjuknar efter det att de är 15 dagar gamla är chansen att de överlevermycket större och de utvecklar istället varierande grad av störd fjädertillväxt. Det ärdenna variant som är känd under namnet Fransk fällning. Oftast tappar de sina ving- ochstjärtpennor och förlorar då i regel flygförmågan. Sådana fåglar brukar ofta kallas”hoppare”. 


Resultatet av ett polyomavirus infektion i en undulat beror främst på en fågels ålder närden är infekterad . Yngre fåglar drabbats hårdast . Då kan flera ungar dö inom loppet avnågra veckor. 


Det är viktigt att veta är att inte alla ungar i en kull behöver vara smittade eller varasmittade och drabbade av samma svårighetsgrad av sjukdomen. Det är dock depermanenta skadorna som den ”franska fällningen” orsakar i immunförsvaret hos dendrabbade ungen som gör sjukdomen till en så pass allvarlig sjukdom. 


Infekterade ungar är känsliga för många andra allvarliga sjukdomar, särskilt klamydiaoch megabacterios, och om dessa sjukdomar sprids i en voljär där det eventuellt finnsandra fåglar med påverkat immunförsvar kan det få konsekvenser för helafågelbesättningen i förlängningen.


Orsak

I regel ligger polyomavirusinfektioner latenta hos bärarfåglarna och blommar inte uppförrän i en period av stress för den fågel som bär viruset, såsom vid häckning. 

Ett utbrott av sjukdomen indikerar att fåglarna har ett sänkt eller på annat sätt påverkatimmunförsvar. 


Möjliga orsaker till fransk fällning: 

- Överföring av (latent) polyomavirusinfektion via krävemjöken.


- Hårt avlade och/eller inavlade undulatstammar.


- För många kullar per säsong, det vill säga mer än 2 kullar per par och säsong.


- Användningen av artificiellt ljus för att framkalla avel under normal lågsäsong.


- Undermålig kost med fel näringsvärde och/eller fördelning av vitaminer, mineraler,proteiner, aminosyror (metionin) och fetter.


- Dåligt uppmatat föräldrapar som har brister och/eller obalans av vitaminer, mineraler,proteiner, aminosyror (metionin) och fetter.

- Bakomliggande sjukdom, vanligen klamydia eller megabacterios, hos föräldraparetsedan tidigare.

- Röda kvalster. (Ovanligt i Sverige.)

- Dålig/eftersatt hygien och hantering av fåglarna.- För höga dammnivåer i rummet där fåglarna häckar. De stora mängder fjäderdammsom bildas i en voljär måste minskas till varje pris då det skapar en grogrund inte baraför fransk fällning utan även för andra luftburna sjukdomar såsom circovirus ,klamydia, mykoplasma och staphylococker.

De sannolikt vanligaste orsakerna vid ett förstagångsutbrott:

- Föräldrapar som häckar för första gången och får årets första kull. (Årets första kull ärmest benägen att smittas/få smittan/bli smittbärare.)


- Bakomliggande sjukdom hos föräldraparet, så som klamydia, megabacterios eller annan livsmedelsöverförd sjukdom.


- Överföring av (latent) polyomavirusinfektion via krävemjöken.

- Dåligt uppmatat föräldrapar som har brister och/eller obalans av vitaminer, mineraler,proteiner, aminosyror (metionin) och fetter.De sannolikt vanligaste orsakerna vid ett andra- eller tredjegångsutbrott:- Hårt avlade och/eller inavlade undulatstammar.

- För många kullar per säsong, det vill säga mer än 2 kullar per par och säsong.

- Dåligt uppmatat föräldrapar som har brister och/eller obalans av vitaminer, mineraler,proteiner, aminosyror (metionin) och fetter.

- Bakomliggande sjukdom, vanligen klamydia eller megabacterios, hos föräldraparetsedan tidigare.

- För höga dammnivåer i rummet där fåglarna häckar. (De stora mängder fjäderdammsom bildas i en voljär måste minskas till varje pris då det skapar en grogrund inte baraför fransk fällning utan även för andra luftburna sjukdomar såsom circovirus , klamydia, mykoplasma och staphylococker.) 


Smitta & smittspridning
Forskarna har just nu två teorier om huruvida vuxna fåglar kan drabbas och är inte allsense. Den ena gruppen säger att endast ungar kan drabbas och blir då smittade av sinaföräldrar redan i holken och på så vis förs sjukdomen vidare generation för generation.Den andra sidan säger att en bärare av viruset kan smitta äldre individer, men att de dåinte tappar fjädrarna utan bara blir bärare av viruset.


Faktum är att det mesta pekar på att det inte smittar vuxna fåglar, undulater över etthalvår har ett välutvecklat immunförsvar. Detta gäller om fåglarna inte sedan tidigare harett försvagat immunförsvar av t.ex. ”Beak and Feather Virus” eller liknande. 


De polyomavirus som infekterar fåglar anses inte kunna infektera människor eller andradäggdjur. 


Viruset sprids både genom avföring, urinsyra, fjädrar och fjäderdamm samt via luften.Hos vuxna fåglar har man också observerat att viruset utsöndras i krävmjölken (det villsäga den mjölk som bildas i krävan hos undulathonan och som ges till ungarna) vilketleder till att ungarna infekteras redan under matningen. Hos undulater har man ocksåkunnat bevisa smitta direkt till ägg och foster.


Symptom

Symtomen på fransk fällning varierar beroende på vid vilken ålder ungen exponeras förviruset och i vilken grundkondition den är i då. 


En del ungar kan utvecklas normalt i 10-15 dagar och sedan plötsligt dö utan föregående tecken på sjukdom. Andra blir istället sjuka med symtom såsom blödningar under huden,uppsvälld buk och dålig eller onormal fjädertillväxt. Det har också rapporterats omneurologiska störningar i form av darrningar och okoordinerade rörelser av huvudet och nacken. 


Om ungarna insjuknar efter 15 dagars ålder är chansen att de överlever mycket större och de utvecklar istället varierande grad av störd fjädertillväxt. Störd fjädertillväxt hos undulater i denna ålder kan också bero på andra virussjukdomar vilket är bra att känna till.


Symtomen kommer oftast vid fem-sex veckors ålder då ungarna börjar lämna holken och flyga. Man ser då enstaka fjäderbrott eller tappade fjädrar från vingarna och/ellerstjärtfjädrarna. Vid svårare fall ser man att de tappar de sekundära flygfjädrarna och imycket svåra fall förlorar de nästan hela fjäderdräkten inklusive de små fjädrarna påmagen. Graden av fjäderförlust avspeglar svårighetsgraden hos sjukdomen. 


Ungar smittade innan femton dagars ålder
I de kullar där ungarna drabbas före femton dagars ålder drabbas av fler dödsfall. Vissa ungar dör vid kläckningen, andra kläcks och utvecklas normalt i 10-15 dagar innan de dör plötsligt och utan förvarning. 


- Dör i ägget.

- Dör vid kläckning.

- Svullen buk och störd tillväxt hos 10-15 dagar gamla ungar.

- Blödningar under huden, dålig tillväxt av dun och fjädrar.

- Neurologiska symtom så som skakningar, darrningar och okoordinerade rörelser av huvudet och nacken

- Plötslig död hos ungarna. 


Ungar smittade efter 15 dagars ålder
Ungar som smittar när de är femton dagar eller äldre anses vara relativt resistenta motsjukdomen. De dör sällan men uppvisar olika grader av kroniska fjäderavvikelser. 


Det är inte känt hur mycket viruset skadar immunförsvaret hos dessa äldre drabbade ungar. 


Många vuxna bärare av viruset har en kronisk förlust av flyg- och eller stjärtfjädrar. Även”nötta” och ”bockade/böjda” stjärtfjädrar syns ofta hos vuxna bärare av viruset. 


Var observant på tecken till blåmärken, blödning samt onormal fjäderutveckling hos ungarna. Plötslig död av en unge måste alltid tas på största allvar. 


Det verkar finnas ett mönster i fjäderförlusten. De mest mediala flygfjädrarna faller avförst och de fäller dessa symmetriskt från båda vingarna. Ofta går alla utom de tvåyttersta primära flygfjädrarna förlorade, dessa är de som först utvecklas och växer klart.Det är endast fjädrar som fortfarande är under utväxt som förloras vid fransk fällning,man kan se detta genom de blodfläckar som uppstår på de platser där fjädrar har fällts.


Diagnos

Diagnosen ställs dels genom sjukdomshistorien och symptomen men man kan även påvisa polyomavirus genom blodprov och med hjälp av ett PCR-test från kloak- och munhålesekret. 

Även en obduktion av en död fågel kan vara diagnostisk.


Behandling

Så, vad ska man göra om sjukdomen är bekräftad? En mängd olika behandlingsprotokoll har föreslagits , från omfattande slakt till att ha en paus i avel genom att göra ingenting och låta fåglarna att bygga upp sin egen immunitet. 


Det verkar som om att i de flesta välskötta voljärer och flockar utvecklar fåglarna med tiden en betydande naturlig immunitet mot viruset. 

Utbrott av polyomavirus brukar vara svåra att begränsa och eliminera i en flock/voljärdär avel pågår kontinuerligt, medan sjukdomen tycks vara självbegränsande i flockar/voljärer där aveln istället pågår under de naturliga häckningssäsongerna. 


Det finns två viktiga punkter att komma ihåg. 


För det första; ju äldre en fågel är vid tidpunkten för exponering av smittan desto mindre är sannolikheten att den blitt sjuk. 


För det andra; majoriteten av de vuxna fåglar som blir smittade förblir symptomatiska ochär smittspridande i 4-6 månader innan de återhämtar sig och eliminerar viruset ur sitt immunssystem och därmed inte längre är smittspridande. Men! De vuxna fåglar som har burit viruset en gång kan huruvida alltid förväntas att infektera några av sina ungar viden ny häckning och därför bör fåglar som en gång burit viruset aldrig häckas igen. 


Den bästa ”behandlingen” är som vanligt förebyggande och förhindrande av smitta.


Eftersom det är ett virus finns det ingen effektiv behandling. Enbart vissavirushämmande mediciner finns att tillgå och effekten av dem i ett pågående utbrottär varierande. Troligen kan de dock minska virusets spridning men även dettadiskuteras.
Om man ändå vill försöka att behandla, vilket endast bör ske i samråd med en kunnigfågelveterinär, är det stödjande behandling i form av vätska och näring samteventuellt antibiotika för att förhindra bakteriella infektioner.


Naturligtvis gäller isolering av sjuka individer och en omedelbar desinficering av de sakersamt ytor och burar där de vistats. 


Förslag till handlingsplan


1. Identifiera och behandla den underliggande orsaken till immunsystemet har skadats hos häckparet . 


2. Identifiera samtliga infekterade fåglar samt fåglar med tecken till att vara bärare avviruset. 


3. Dammsuga och städa ur allt damm, sand, underlagsmaterial och mat från holken samthäckburen. 


4. Desinficera holken, häckburen, mat- och vattenbehållarna, icke-porösa leksaker ochsittpinnar samt rummet där aveln sker. Upprepa varje dag i fyra veckor. Använd t.ex.Virkon-S eller motsvarande då viruset är svårt att få död på. 


5. Kasta alla porösa objekt så som trä, naturfiber, rep etc och ersätt inte dessa förränfåglarna är kliniskt friska och icke smittbärande. 


6. Skilj ut de ungar och vuxna med tecken till fransk fällning från resten av flocken. 


7. Plocka (dra ut) onormala och lösa fjädrar för att på så sätt stimulera nybildning. 


8. Kontrollera fåglarnas avföring och urater för att försäkra dig om att fåglarnatillgodogör sig maten på ett riktigt sätt dagligen. Det skall inte förekomma några osmälta fröer, missfärgningar eller en avvikande konsistens. 


9. Ge extra näringsrik och vitamin/mineral, animaliskt protein och energiberikad kostunder pågående behandling samt upp till fyra veckor efter behandling. 


10. Begränsa aveln till två kuller per avelspar/år. 


11. Separera häckande par från flocken till egen häckbur. 


12. Separera olika arter av fåglar.13. Din fågelveterinär kan ytterligare råd om faktorer som påverkar en viss voljär unikasituation samt vilken eventuell provtagning som kan utföras.


Kost och olika immunförsvarsstimulerande medel
Flera immunförsvarsstimulerande medel har föreslagits för att hjälpa fågeln eliminera infektionen och kosten har stor betydelse för detta. 


• Pre- och probiotika. Finns att köpa för människor och till djur. Viktigt att preparatet inteinnehåller laktos då fåglar är laktosintoleranta.


• B-vitamin - Finns i kokt potatis, broccoli, gröna bladgrönsaker, linser, bönor, ärtor,squash och kan köpas som tillskott. Ett tips är att köpa ”Biotin" för hästar, 1 kg kostar kring 110 kronor och varar i en evighet.


• Genom att lägga till kiseldioxid (finns t.ex. i gräs, bambu och fräkenväxter och i färdiga tillskott) till fåglarnas mat stödjer du fjädrarnas tillväxt på ett effektiv sätt. Diskuteradoseringen med din veterinär. 


• Metionin - Dålig fjäderdräkt och/eller långa ruggningsperioder samt gulaktiga näbbar kan visa på en kost som är fattig på den essentiella aminosyran metionin. Behovet avmetionin tenderar att öka när ackumulerade halter av giftiga ämnen i kroppen ökar.
Höga halter av metionin återfinns i sesamfrön, pumpafrön, solrosfrön, paranötter, ägg och linser. Större mängder metionin återfinns i spenat, potatis (kokt) och majs (kokt).Om man vet med sig att fågeln får i sig för lite metionin eller vägrar äta mat rikt påmetionin kan man komplettera kosten med spirulina som är mycket rik på metionin. 


• Addera torskleverolja alternativt vetegroddsolja till den dagliga kosten.


Alternativ behandling

Homeopatisk behandling kan vara ett alternativ eller komplement till sedvanligbehandling. Kontakta en homeopat för mer information. Följande preparatrekommenderas; 

• Hypericum 

• Sulphur 

• Arsenicum album 

• Nux vomica 

• Selenium 

• Carbo vegetabilis 

• Calcaria carbonica 

• Baryta carbonica 

Källa: Holistic Care For Birds av David McCluggage och Pamela Leis Hidgion


Omvårdnad av fågel som drabbats av fransk fällningDen bur (eller voljär) där de drabbade fåglarna vistas måste anpassas så de inte kanklättra upp på för höga höjder då det finns en risk att de faller och då ådra sig allvarligaskador så som brutna ben eftersom de inte kan flyga. (En del fåglar kan dock ”sväva” nerpå sina utfällda vingar.)Burgolvet bör vadderas av samma skäl.


Anpassa också buren så att det inte finns något där i som fågeln kan skada sig och sin sköra hud samt fjäderdräkt på. 


Drabbade fåglar är extra känsliga för kyla, drag och andra sjukdomar - se därför till att temperaturen i buren alltid hålls över 20 plusgrader och att de aldrig utsätts för drag eller på anats sätt riskeras att kylas ned. 


Se till att all mat och dryck är inom räckhåll för fågeln!Ha en värmelampa tillgänglig om någon unge börjar se väldigt trött och tagen ut.Ha sk. ”Guardian Angel” hemma som du kan tillsätta i även välling för mycket tagnaungar. 

Om en unge är mycket tagen - ge dextros i vatten tillsammans med ”Guardian Angel”rakt i krävan alt. försök att försiktig hälla det i näbben. Efter en stund har den piggnat påsig så mycket att den orkar äta igen.


Kan man förebygga fransk fällning?
 

Ja och nej. Svaret beror på vilken teori man lutar sig tillbaka på. Det bästa är att förebyggasmittspridning genom att hålla en god hygien. Man skall hålla så rent och torrt man kan iholken så att inte ungarna slickar i sig eventuellt virus som kan ligga dold i springor iholken, eller att det ligger för mycket avföring i spånet som också kan innehålla spår avvirus. Här är en lista med konkreta tips och råd för att förebygga fransk fällning
 


• Undvik att hålla undulater och andra papegojor (eller finkfåglar) i samma uppfödning.(Skilj på uppfödning och besättning!) 


• Rengöring och noggrann hygien måste upprätthållas där fågelungarna hålls. 


• Blanda inte föräldrakläckta och inkubatorkläckta fågelungar i samma avdelning. 


• Använd nya handmatningssprutor och instrument till varje unge. Desinficera alltiddessa efter användning och undvik att doppa ned använda sprutor i maten igen. 


• Alla nya fåglar som inköps ska sitta i karantän i minst sex veckor och provtas för olikasmittor. Fåglar som skeppas in från andra länder kan även transporteras i så kallatbiosäkra burar för att undvika att de smittas under färden. 


• Tillåt inte obehöriga personer att komma in till fågelungeavdelningen.• Isolera alla fåglar med misstänkt sjukdom. 


• Ingen försäljning av icke avvanda fågelungar eftersom stressen i samband med flyttenofta kan leda till att sjukdomen bryter ut. 


• Desinfektion av burar, material och fågelungeavdelning rekommenderas vid ett utbrott.Endast vissa desinfektionsmedel har effekt på polyomavirus och den bästa effekten fås. om man först rengör manuellt med vanligt rengöringsmedel och borste och därefterdesinficerar med t.ex.
70% etanol, diklorinlösning, kloraminer eller natriumhypoklorit(blekmedel). Viruset är mycket härdigt och tål mycket innan det förstörs. Hör gärnamed veterinär om typ av desinfektionsmedel. Regelbunden rengöring och desinficeringav häckbur/voljär minimerar nivåerna av virus drastiskt. 


• Minska trängseln och förbättra luftcirkulation (med hjälp av luftrenare som filtrerarvirus ) samt öka hygienen. Detta leder till en minskad viral uppbyggnad och varjeindivid utsätts för en lägre virusexponering. 


• Vaccination – det finns vaccin mot polyomavirus utomlands. Vaccinet är inte 100% ochbör endast användas efter noggrann övervägning och diskussion med en fågelveterinär. 


• Ju bättre fåglarnas allmänna hälsotillstånd är desto mer sannolikt är det att de inte bararent kliniskt kan återhämta sig efter en smitta, det är också mindre sannolikt är det attmisslyckas med att rensa virus och bli bärare. 


• Mellan varje häckning är det också viktigt att man desinficerar holkarna ordentligt såatt virus och bakterier försvinner ordentligt. Använd t.ex. Virkon-S när du desinficerardå viruset är mycket härdigt. 


• Utför provtagning från fågelungeavdelningen efter desinfektion för förekomst avpolyomavirus. 


• Överbeläggning, dålig kost , och ineffektiv kontroll av parasitsjukdom ökar sårbarhetenfåglarna till sjukdom i allmänhet . 


• Det är främst ungdomar och unga vuxna som sprider viruset och genom att sättastoppa för all avel under 4 - 6 månader kommer alltid att resultera i en minskadförekomst av sjukdomen. 


• Försök att avla under ”rätt säsong” (våren och sommaren) så att det blir en så naturligsituation och miljö som möjligt för fåglarna utan att använda artificiellt dagsljus. 


• Pre- och probiotika. Finns att köpa för människor och till djur. Viktigt att preparatet inteinnehåller laktos då fåglar är laktosintoleranta. 


• B-vitamin - Finns i kokt potatis, broccoli, gröna bladgrönsaker, linser, bönor, ärtor,squash och kan köpas som tillskott. Ett tips är att köpa ”Biotin" för hästar, 1 kg kostarkring 110 kronor och varar i en evighet. 


• Genom att lägga till kiseldioxid (finns t.ex. i gräs, bambu och fräkenväxter och i färdigatillskott) till fåglarnas mat stödjer du fjädrarnas tillväxt på ett effektiv sätt. Diskuteradoseringen med din veterinär. 


• Dålig fjäderdräkt och/eller långa ruggningsperioder samt gulaktiga näbbar kan visa påen kost som är fattig på den essentiella aminosyran metionin. Behovet av metionintenderar att öka när ackumulerade halter av giftiga ämnen i kroppen ökar. Höga halterav metionin återfinns i sesamfrön, pumpafrön, solrosfrön, paranötter, ägg och linser.
Större mängder metionin återfinns i spenat, potatis (kokt) och majs (kokt). Om man vetmed sig att fågeln får i sig för lite metionin eller vägrar äta mat rikt på metionin kanman komplettera kosten med spirulina som är mycket rik på metionin. 


• Addera torskleverolja alternativt vetegroddsolja till den dagliga kosten. 


• Att ge ordentligt med vitaminer, mineraler, proteiner och aminosyror (metionin) iuppmatningsfodret är helt enkelt en mycket god preventiv åtgärd.


• Om du tar in en ny fågel i flocken så bör denna hållas i karantän i minst 90 dagar ochgärna träffa en veterinär i både början och slutet av denna period. 


• Är man uppfödare kan man förebygga sjukdomen genom att inte ta in nya unga fåglar ibesättningen under häckningsperioden.


Livet efter sjukdomen


• De fåglar som varit infekterade är känsliga för många andra allvarliga sjukdomar,särskilt klamydia och megabacterios. 


• Den bur/voljär där de drabbade fåglarna vistas måste anpassas så de inte kan klättraupp på för höga höjder då det finns en risk att de faller och då ådra sig allvarliga skadorså som brutna ben eftersom de inte kan flyga. En del fåglar kan dock ”sväva” ner påsina utfällda vingar. 


• Burgolvet bör vadderas av samma skäl som ovan. Detta kan du göra genom att lägga etttjockt lager av tidningspapper, strö och mjukt bottenmaterial. Tänk på att byta ofta såinga bakterier hinner få fäste. 


• Anpassa också buren/voljären så att det inte finns något där i som fågeln kan skada sigoch sin sköra hud och fjäderdräkt på.


• Drabbade fåglar är extra känsliga för kyla, drag och andra sjukdomar - se därför till atttemperaturen i buren alltid hålls över 20 plusgrader och att de aldrig utsätts för drageller på annat sätt riskeras att kylas ned.• Se till att all mat och dryck är inom räckhåll för fågeln! 


• Var extra observant på att fågeln faktiskt äter och dricker med tanke på dess nedsattaimmunförsvar. Fåglar är bra på att ”luras” in i det sista när de är sjuka för att inte”sticka ut” i flocken.• När fågelns grundläggande alt. ökade näringsbehov tillgodoses tar det 9-12 månaderför att nya fjädrar och nytt, bättre dun att växa ut. 


• Många vuxna bärare av viruset har en kronisk förlust av flyg- och eller stjärtfjädrar.Även ”nötta” och ”bockade/böjda” stjärtfjädrar syns ofta hos vuxna bärare av viruset.


När det är dags att häcka igen…

Veterinär Cecilia Trägårdh skriver att en besättning som drabbats avpolyomavirusinfektion i princip kan bli helt smittfri om man låter fåglarna vila under tvåhäckningssäsonger.Häckning kallas fåglarnas reproduktionsperiod, från parningslek och parning till dess attungarna kan lämna boet. En säsong är cirka 42 dagar (2,5 månader) och två säsongermotsvarar således cirka 5 månader vilket är den vila man rekommenderar efter ett utbrottav smittan innan ny häckning påbörjas.


Det anses att viruset inte får möjlighet att föröka sig om inte fåglarna häckar. Då föds juinga nya, unga individer som är mottagliga för sjukdomen. 

Att helt utesluta att viruset kan finnas kvar är naturligtvis mycket svårt men oftastuppträder inga nya fall när häckningen väl startas upp igen. 


När det åter är dags att häcka efter ett uppehåll på två häckningssäsonger (cirka 5månader) finns det några saker att tänka på; 


- Avla aldrig på det par igenom som burit på smittan. 

- Avla aldrig på en en vuxen individ som burit smittan. 

- Avla aldrig på ungar som haft sjukdomen. 

- Mellan varje häckning är det extremt viktigt att holkarna desinficeras ordentligt så attvirus och bakterier försvinner.


Sammanfattning
 


1.
 Tillskott av animaliskt protein och vitaminer i kosten innan och under häckning. 


2. Dra onormala och lösa fjädrar för att stimulera tillväxten. 


3. Begränsa uppfödningen till två kullar per avelspar och år. 


4. Häcka endast under ”naturlig häcksäsong” - d.v.s under vår och sommar. 


5. Avla aldrig på individer som tidigare drabbats av fransk fällning eller fått en kull därungarna drabbats av fransk fällning, detta då sjukdomen orsakar permanenta skadorpå nervsystemet och då de är smittbärare så skulle de överföra sjukdomen till sinavkomma. 


6. Det är främst ungdomar och unga vuxna som sprider viruset och genom att sättastoppa för all avel under 4 - 6 månader kommer alltid att resultera i en minskadförekomst av sjukdomen.


Upp med hakan!
 

• En positiv sak med att ha fått in fransk fällning i sin undulatflock är att när fåglarna fårsina fjädrar tillbaka kommer det att finnas immunitet för framtida ungar i flocken sålänge inga nya fåglar förs in i flocken strax före till strax efter häckningssäsongen,tidsmässigt rör detta sig om cirka 6 veckor före före första ungen kläckts till 3 månaderefter den sista ungen lämnat holken. 


• Det faktum att sjukdomen (högst sannolikt) endast smittar ungar och inte vuxna fåglarär tacksamt i bekämpningen av denna komplexa sjukdom på så sätt att sjukdomen kankontrolleras och förebyggs. 


• Eftersom polyoma är en sjukdom som bara drabbar riktigt unga fåglar behöver maninte vara orolig för utbrott om man har vuxna fåglar som inte häckar.


• Drabbade fåglar kan ibland återhämta sig spontant vid första ruggningen som infallerinom 6 till 8 månaders ålder; dock kan allvarligt drabbade fåglar aldrig utveckla ennormal fjäderdräkt. 


• Om ungarna insjuknar efter det att de är 15 dagar gamla är chansen att de överlevermycket större och de utvecklar istället varierande grad av störd fjädertillväxt. Det ärdenna variant som är känd under namnet Fransk fällning. Oftast tappar de sina vingochstjärtpennor och förlorar då i regel flygförmågan. Sådana fåglar brukar ofta kallas”hoppare”.


Kämpa på du som drabbats, det finns alltid hopp och du kan göra väldigt mycketsjälv för dina fåglar både innan, under och efter ett utbrott!


Källförteckning


http://www.melbournebirdvet.com/french-moult.aspx 


http://www.cageandaviarybirds.com/budgerigars/709-french-moult-%E2%80%93-whyme.html


http://talkbudgies.com/showthread.php?t=78620


http://www.49w.us/fm.htm


http://www.soth.se/undulater.php/fransk_fallning/12 


http://www.veterinaren.nu/fagel/sjukdomar/infektioner-och-parasiter/polyomavirus-papegoja 


http://www.avianweb.com/frenchmolt.html


http://birdhealth.com.au/flockbirds/budgerigars/exhfrench_moult.html


http://edis.ifas.ufl.edu/vm043 


http://www.undulatportalen.se/franskfallning.html